United States. Army. Base Hospital No. 2

School of Nursing/Presbyterian Hospital School of Nursing, 1892-
Dates
School of Nursing Historical Collection Columbia University. School of Nursing 1887-1990